Plan de management

Plan strategic de management al Facultatii de Farmacie

 

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare

 

Prin tradiţie, distincţie şi specificitate şi nu în ultimul rând prin experienţă, misiune şi obiectivele sale Facultatea de Farmacie se individualizează în cadrul sistemului naţional de învăţământ superior.

Facultatea de Farmacie funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere în acord cu cadrul legal stabilit de Constituţia României, Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în 1999 şi de alte legi precum Legea nr. 87 din 10/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, ca de alt fel şi cu reglementările şi hotărârile interne.

Facultatea de Farmacie împărtăşeşte The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institution of Higher Education(1988), The Magna Charta of European Universities(Bologna, 1988), Declaraţia de la Bologna (1999). Activitatea instituţiei are la bază Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti. Carta a fost elaborată în concordanţă cu măsurile de reformă instituţională de după 1989 ale facultăţii, după ce a trecut prin lectura catedrelor, studenţilor, Consiliului profesoral din facultate, precum şi prin analiza Senatului Universităţii. Atât prin procesul de elaborare şi adoptare, cât şi prin accesibilitatea în format tipărit şi electronic, conţinutul Cartei s-a făcut cunoscut membrilor comunităţi academic.

 

Misiune şi obiective

Prin misiunea sa, Facultatea de Farmacie urmăreşte promovarea şi susţinerea comunităţii la nivel naţional şi internaţional prin dezvoltarea unei componente culturale specifice, care include:

 1. a)           promovarea învăţământului şi cercetării în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere, prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universale;
 2. b)                              asigurarea unui cadru de interferenţe multiculturale, multilingvistice şi interconfesionale;
 3. c)                              dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social-economic şi cultural printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii.

Modalităţile prevăzute pentru realizarea acestei misiuni au vizat:

–         stabilirea unui management strategic şi a unui proces de planificare eficientă

–         dezvoltarea globală şi echilibrată a facultăţii

–         asigurarea echilibrului între democraţie, participare colectivă şi transparenţă, pe de o parte, eficienţă şi fundamentare în luarea deciziilor, pe de altă parte

–         asumarea principiului calităţii – atât în activitatea facultăţii, cât şi în procedurile de evaluare ale acestei activităţii.

 

Planul Strategic al facultăţii îşi propune un set de scopuri pentru perioada 2012-2016, multe din acestea fiind deja atinse:

 1. a) Componenta educaţională:
 2. Organizarea şi realizarea procesului de predare, învăţare şi evaluare academică la nivel de licenţă, doctorat şi rezidenţiat, pe baza rezultatelor cercetărilor de Pedagogie universitară contemporană;
 3. Corelarea programelor educaţionale cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 4. Internaţionalizarea studiilor;
 5. Consolidarea caracterului multicultural şi a dimensiunii europene a facultăţii noastre;
 6. Întărirea rolului educaţiei fizice şi a sportului în programele academice.
 7. b) Componenta cercetare ştiinţifică:
 8. Asigurarea unui avantaj competitiv la nivel naţional, în toate domeniile de activitate farmaceutică;
 9. Asigurarea unui avantaj competitiv la nivel internaţional în câteva domenii cheie;
 10. Desfăşurarea unei activităţi susţinute pentru a reuşi promovarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti printre cele mai reputate universităţi din lume, fapt ce determinătransformarea facultăţii într-un centru de atragere a cercetătorilor de prestigiu, români sau străini.
 11. c) Componenta relaţia cu societatea:
 12. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor destinate mediului sanitar-farmaceutic, prin tehnologii adaptate cerinţelor societăţii;
 13. Transformarea facultăţii într-un lider de opinie în cadrul societăţii civile;
 14. Accentuarea rolului de catalizator cultural al facultăţii;
 15. Implicarea facultăţii în comunitate prin acţiuni de responsabilitate socială (Corporate Social Responsability, CSR);

 

 1. d) Componenta management şi servicii suport:
 2. Dezvoltarea continuă a resurselor umane în vederea obţinerii excelenţei în educaţie, cercetare şi furnizarea de servicii către comunitate;
 3. Optimizarea structurii de organizare a Facultăţii de Farmacie;
 4. Identificarea de noi surse de dezvoltare a infrastructurii la standarde europene şi a resurselor corespunzătoare obiectivelor de dezvoltare instituţională printr-un angajament puternic de a menţine un mediu care să asigure protecţie şi securitate;
 5. Realizarea unui management performant, eficace şi eficient.

Aceste componente, obiective şi valori determină individualizarea facultăţii şi respectarea principiilor fundamentale de asigurare a calităţii în spaţiul european al învăţământului superior.

Pe baza hotărârii interne privind indicatorii şi reperele necesare asigurării calităţii în Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti, Facultatea de Farmacie:

–         îşi asumă principala responsabilitate a serviciilor de tip farmaceutic oferite;

–         protejează interesele societăţii cu privire la standardele de calitate;

–         asigură structuri instituţionale eficiente pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea calităţii programelor academice;

–         asigură transparenţa serviciilor;

–         încurajează diversitatea şi inovarea.

Aceste obiective şi componente culturale asigură individualizarea facultăţii şi respectarea principiilor fundamentale de asigurare a calităţii în spaţiul european al învăţământului superior.

Facultatea de Farmacie respectă Codul etic elaborat de Comisia de Etică Universitară, întemeiat pe următoarele principii fundamentale: libertate academică, competenţă, integritate, colegialitate, loialitate, responsabilitate. Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor Codului de etică revine în primul rând fiecărui membru al comunităţii academice, iar instituţia dispune de practici şi mecanisme care asigură şi controlează aplicarea acestora. Structura instituţională abilitată cu supravegherea aplicării dispoziţiilor acestui Cod este Comisia de etică a universităţii, care s-a constituit şi funcţionează în subordinea Senatului.

În ceea ce priveşte structura organizatorică a Facultăţii de Farmacie, aceasta cuprinde, catedre, discipline, unităţi de cercetare precum şi biblioteci, laboratoare, un muzeu şi o grădină botanică.

În Facultatea de Farmacie funcţionează 18 discipline, oferindu-se programe de studiu pe 3 nivele (studii universitare de licenţă, rezidenţiat şi doctorat.

Prin toate acestea, Facultatea de Farmacie din Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, îşi merită locul de cea mai veche şi prestigioasă facultate în domeniu, din România.

 

Dinamica dezvoltării Facultăţii

Calitatea managementului facultăţii este demonstrată şi de traiectoria dezvoltării instituţiei, care poate fi ilustrată prin câteva date semnificative ale evoluţiei sale, 1853, 1914,

1948, 1989, 1993:

1853– Carol Davila pune bazele învăţământului medico-farmaceutic în România;

1914– Consiliul Facultăţii de Medicină a cerut separarea învăţământului farmaceutic de cel medical. Din cauza războiului, apariţia Facultăţii de Farmacie s-a amânat până după Marea Unire;

1948– Facultatea de Farmacie cu 2 secţii distincte devine parte componentă a Institutului Medico-farmaceutic din Bucureşti;

1989– Facultatea de Farmacie Bucureşti îşi recapătă identitatea, revenind la statutul de facultate independentă în cadrul U.M.F. Carol Davila;

1993– Începând cu acest an, în Facultatea de Farmacie se pregătesc prin rezidenţiat un număr semnificativ de absolvenţi ai facultăţilor de farmacie. Specialitate: Farmacie generala, Farmacie clinica, Laborator farmaceutic, Industrie farmaceutica şi cosmetica.

Dezvoltarea menţionată a presupus multe decizii de importanţă crucială şi iniţiative radical noi în privinţa organizării programelor de studii, dezvoltării cercetării ştiinţifice, extinderii serviciilor către comunitate, modernizării infrastructurii, creării reţelei avansate de comunicaţie.

Continua evoluţie a facultăţii a permis ca în prezent pregătirea viitorilor farmacişti să includă toate ramurile farmaciei şi să permită adâncirea specializării farmaceutice pe domeniile cele mai semnificative şi moderne ale profesiei. Maniera particulară de abordare a determinat ca facultatea noastră să-şi confirme anvergura şi prin atragerea de rezidenţi sau doctoranzi din ţară şi din afara ţării. În raport cu acest reper, Facultatea de Farmacie se bucură de o poziţie prestigioasă, în continuă creştere. Pe această linie se înscriu şi numeroasele colaborări la nivel de catedră: studii în cotutelă sau activităţii ştiinţifice cum ar fi: diplome în asociere, masterate şi doctorate în cotutelă, curriculă armonizată, unităţi de cercetare comune. Se încurajează organizarea de către fiecare disciplină de cursuri de vară, workshopuri şi participarea la manifestări şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale în concordanţă cu cele mai înalte standarde.

 

Plan strategic de management al Facultatii de Farmacie

 

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare

 

 

Prin tradiţie, distincţie şi specificitate şi nu în ultimul rând prin experienţă, misiune şi obiectivele sale Facultatea de Farmacie se individualizează în cadrul sistemului naţional de învăţământ superior.

Facultatea de Farmacie funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere în acord cu cadrul legal stabilit de Constituţia României, Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în 1999 şi de alte legi precum Legea nr. 87 din 10/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, ca de alt fel şi cu reglementările şi hotărârile interne.

Facultatea de Farmacie împărtăşeşte The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institution of Higher Education(1988), The Magna Charta of European Universities(Bologna, 1988), Declaraţia de la Bologna (1999). Activitatea instituţiei are la bază Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti. Carta a fost elaborată în concordanţă cu măsurile de reformă instituţională de după 1989 ale facultăţii, după ce a trecut prin lectura catedrelor, studenţilor, Consiliului profesoral din facultate, precum şi prin analiza Senatului Universităţii. Atât prin procesul de elaborare şi adoptare, cât şi prin accesibilitatea în format tipărit şi electronic, conţinutul Cartei s-a făcut cunoscut membrilor comunităţi academic.

 

Misiune şi obiective

Prin misiunea sa, Facultatea de Farmacie urmăreşte promovarea şi susţinerea comunităţii la nivel naţional şi internaţional prin dezvoltarea unei componente culturale specifice, care include:

 1. a)           promovarea învăţământului şi cercetării în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere, prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universale;
 2. b)                              asigurarea unui cadru de interferenţe multiculturale, multilingvistice şi interconfesionale;
 3. c)                              dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social-economic şi cultural printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii.

Modalităţile prevăzute pentru realizarea acestei misiuni au vizat:

–         stabilirea unui management strategic şi a unui proces de planificare eficientă

–         dezvoltarea globală şi echilibrată a facultăţii

–         asigurarea echilibrului între democraţie, participare colectivă şi transparenţă, pe de o parte, eficienţă şi fundamentare în luarea deciziilor, pe de altă parte

–         asumarea principiului calităţii – atât în activitatea facultăţii, cât şi în procedurile de evaluare ale acestei activităţii.

 

Planul Strategic al facultăţii îşi propune un set de scopuri pentru perioada 2012-2016, multe din acestea fiind deja atinse:

 1. a) Componenta educaţională:
 2. Organizarea şi realizarea procesului de predare, învăţare şi evaluare academică la nivel de licenţă, doctorat şi rezidenţiat, pe baza rezultatelor cercetărilor de Pedagogie universitară contemporană;
 3. Corelarea programelor educaţionale cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 4. Internaţionalizarea studiilor;
 5. Consolidarea caracterului multicultural şi a dimensiunii europene a facultăţii noastre;
 6. Întărirea rolului educaţiei fizice şi a sportului în programele academice.
 7. b) Componenta cercetare ştiinţifică:
 8. Asigurarea unui avantaj competitiv la nivel naţional, în toate domeniile de activitate farmaceutică;
 9. Asigurarea unui avantaj competitiv la nivel internaţional în câteva domenii cheie;
 10. Desfăşurarea unei activităţi susţinute pentru a reuşi promovarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti printre cele mai reputate universităţi din lume, fapt ce determinătransformarea facultăţii într-un centru de atragere a cercetătorilor de prestigiu, români sau străini.
 11. c) Componenta relaţia cu societatea:
 12. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor destinate mediului sanitar-farmaceutic, prin tehnologii adaptate cerinţelor societăţii;
 13. Transformarea facultăţii într-un lider de opinie în cadrul societăţii civile;
 14. Accentuarea rolului de catalizator cultural al facultăţii;
 15. Implicarea facultăţii în comunitate prin acţiuni de responsabilitate socială (Corporate Social Responsability, CSR);

 

 1. d) Componenta management şi servicii suport:
 2. Dezvoltarea continuă a resurselor umane în vederea obţinerii excelenţei în educaţie, cercetare şi furnizarea de servicii către comunitate;
 3. Optimizarea structurii de organizare a Facultăţii de Farmacie;
 4. Identificarea de noi surse de dezvoltare a infrastructurii la standarde europene şi a resurselor corespunzătoare obiectivelor de dezvoltare instituţională printr-un angajament puternic de a menţine un mediu care să asigure protecţie şi securitate;
 5. Realizarea unui management performant, eficace şi eficient.

Aceste componente, obiective şi valori determină individualizarea facultăţii şi respectarea principiilor fundamentale de asigurare a calităţii în spaţiul european al învăţământului superior.

Pe baza hotărârii interne privind indicatorii şi reperele necesare asigurării calităţii în Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti, Facultatea de Farmacie:

–         îşi asumă principala responsabilitate a serviciilor de tip farmaceutic oferite;

–         protejează interesele societăţii cu privire la standardele de calitate;

–         asigură structuri instituţionale eficiente pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea calităţii programelor academice;

–         asigură transparenţa serviciilor;

–         încurajează diversitatea şi inovarea.

Aceste obiective şi componente culturale asigură individualizarea facultăţii şi respectarea principiilor fundamentale de asigurare a calităţii în spaţiul european al învăţământului superior.

Facultatea de Farmacie respectă Codul etic elaborat de Comisia de Etică Universitară, întemeiat pe următoarele principii fundamentale: libertate academică, competenţă, integritate, colegialitate, loialitate, responsabilitate. Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor Codului de etică revine în primul rând fiecărui membru al comunităţii academice, iar instituţia dispune de practici şi mecanisme care asigură şi controlează aplicarea acestora. Structura instituţională abilitată cu supravegherea aplicării dispoziţiilor acestui Cod este Comisia de etică a universităţii, care s-a constituit şi funcţionează în subordinea Senatului.

În ceea ce priveşte structura organizatorică a Facultăţii de Farmacie, aceasta cuprinde, catedre, discipline, unităţi de cercetare precum şi biblioteci, laboratoare, un muzeu şi o grădină botanică.

În Facultatea de Farmacie funcţionează 18 discipline, oferindu-se programe de studiu pe 3 nivele (studii universitare de licenţă, rezidenţiat şi doctorat.

Prin toate acestea, Facultatea de Farmacie din Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, îşi merită locul de cea mai veche şi prestigioasă facultate în domeniu, din România.

 

Dinamica dezvoltării Facultăţii

Calitatea managementului facultăţii este demonstrată şi de traiectoria dezvoltării instituţiei, care poate fi ilustrată prin câteva date semnificative ale evoluţiei sale, 1853, 1914,

1948, 1989, 1993:

1853– Carol Davila pune bazele învăţământului medico-farmaceutic în România;

1914– Consiliul Facultăţii de Medicină a cerut separarea învăţământului farmaceutic de cel medical. Din cauza războiului, apariţia Facultăţii de Farmacie s-a amânat până după Marea Unire;

1948– Facultatea de Farmacie cu 2 secţii distincte devine parte componentă a Institutului Medico-farmaceutic din Bucureşti;

1989– Facultatea de Farmacie Bucureşti îşi recapătă identitatea, revenind la statutul de facultate independentă în cadrul U.M.F. Carol Davila;

1993– Începând cu acest an, în Facultatea de Farmacie se pregătesc prin rezidenţiat un număr semnificativ de absolvenţi ai facultăţilor de farmacie. Specialitate: Farmacie generala, Farmacie clinica, Laborator farmaceutic, Industrie farmaceutica şi cosmetica.

Dezvoltarea menţionată a presupus multe decizii de importanţă crucială şi iniţiative radical noi în privinţa organizării programelor de studii, dezvoltării cercetării ştiinţifice, extinderii serviciilor către comunitate, modernizării infrastructurii, creării reţelei avansate de comunicaţie.

Continua evoluţie a facultăţii a permis ca în prezent pregătirea viitorilor farmacişti să includă toate ramurile farmaciei şi să permită adâncirea specializării farmaceutice pe domeniile cele mai semnificative şi moderne ale profesiei. Maniera particulară de abordare a determinat ca facultatea noastră să-şi confirme anvergura şi prin atragerea de rezidenţi sau doctoranzi din ţară şi din afara ţării. În raport cu acest reper, Facultatea de Farmacie se bucură de o poziţie prestigioasă, în continuă creştere. Pe această linie se înscriu şi numeroasele colaborări la nivel de catedră: studii în cotutelă sau activităţii ştiinţifice cum ar fi: diplome în asociere, masterate şi doctorate în cotutelă, curriculă armonizată, unităţi de cercetare comune. Se încurajează organizarea de către fiecare disciplină de cursuri de vară, workshopuri şi participarea la manifestări şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale în concordanţă cu cele mai înalte standarde.